สรุปการสมัครเข้าร่วมงาน

โรงเรียน ครูทั้งหมด ลงทะเบียนนำเสนอ ลงทะเบียนเข้าร่วม
OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย รวม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 165 7 67 9 50.30% 98.79%
โรงเรียนสิรินธร 153 1 8 2 7.19% 94.77%
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 35 0 10 4 40.00% 100%
โรงเรียนนาดีวิทยา 33 1 8 0 27.27% 84.85%
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 17 0 0 0 0.00% 82.35%
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 59 2 3 6 18.64% 94.92%
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 15 3 5 1 60.00% 100%
โรงเรียนพญารามวิทยา 18 0 0 0 0.00% 100%
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 24 0 8 1 37.50% 83.33%
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 19 0 6 0 31.58% 78.95%
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 17 0 5 0 29.41% 94.12%
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 135 7 25 10 31.11% 88.89%
โรงเรียนมหิธรวิทยา 10 0 1 0 10.00% 100%
โรงเรียนนาบัววิทยา 14 0 3 0 21.43% 92.86%
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 14 0 5 0 35.71% 100%
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 15 3 0 0 20.00% 60.00%
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 17 0 1 0 5.88% 88.24%
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 12 0 2 2 33.33% 100%
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 17 0 0 0 0.00% 100%
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 101 2 5 3 9.90% 86.14%
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 19 0 6 0 31.58% 100%
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 26 0 4 0 15.38% 92.31%
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 20 0 3 0 15.00% 95.00%
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 140 5 40 3 34.29% 94.29%
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 27 0 1 0 3.70% 88.89%
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 28 2 3 1 21.43% 92.86%
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 15 0 7 0 46.67% 86.67%
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 18 1 2 0 16.67% 88.89%
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 15 1 0 0 6.67% 73.33%
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 29 2 6 1 31.03% 100%
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 13 2 1 0 23.08% 92.31%
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 13 1 7 0 61.54% 100%
โรงเรียนยางวิทยาคาร 21 0 2 0 9.52% 76.19%
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 80 1 12 6 23.75% 93.75%
โรงเรียนพนาสนวิทยา 33 3 1 0 12.12% 100%
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 25 0 1 0 4.00% 96.00%
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 79 14 1 8 29.11% 100%
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 38 0 1 8 23.68% 84.21%
โรงเรียนแร่วิทยา 10 0 0 1 10.00% 100%
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 14 0 5 0 35.71% 85.71%
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 71 0 7 6 18.31% 84.51%
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 23 0 2 0 8.70% 100%
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 15 0 3 1 26.67% 100%
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 98 2 17 6 25.51% 94.90%
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 25 0 4 2 24.00% 96.00%
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 15 0 6 0 40.00% 100%
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 16 0 12 0 75.00% 93.75%
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 18 0 2 0 11.11% 94.44%
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 13 0 1 1 15.38% 100%
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 11 0 4 0 36.36% 100%
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 13 0 0 0 0.00% 84.62%
โรงเรียนรัตนบุรี 112 2 42 9 47.32% 100%
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 19 0 6 1 36.84% 84.21%
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 29 2 4 0 20.69% 100%
โรงเรียนธาตุศรีนคร 18 0 9 0 50.00% 100%
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 20 1 2 4 35.00% 95.00%
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 15 0 9 0 60.00% 86.67%
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 14 2 3 1 42.86% 100%
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 17 0 4 3 41.18% 94.12%
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 60 3 4 3 16.67% 85.00%
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 29 1 5 0 20.69% 79.31%
โรงเรียนโนนเทพ 17 2 1 0 17.65% 100%
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 17 0 9 2 64.71% 88.24%
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 159 9 25 7 25.79% 100%
โรงเรียนโคกยางวิทยา 22 1 3 2 27.27% 100%
โรงเรียนตานีวิทยา 38 0 0 6 15.79% 92.11%
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 21 1 5 1 33.33% 100%
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 19 0 8 1 47.37% 100%
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 23 1 2 3 26.09% 100%
โรงเรียนตาเบาวิทยา 13 0 2 0 15.38% 100%
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 49 0 3 1 8.16% 87.76%
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 38 0 6 3 23.68% 97.37%
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 26 3 2 2 26.92% 100%
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 22 0 4 0 18.18% 68.18%
โรงเรียนสังขะ 101 1 12 6 18.81% 92.08%
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 45 1 13 6 44.44% 82.22%
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 22 0 2 4 27.27% 63.64%
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 40 0 19 6 62.50% 90.00%
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ 20 0 5 0 25.00% 75.00%
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 17 0 3 2 29.41% 100%
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 21 3 16 0 90.48% 100%
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 106 4 5 6 14.15% 82.08%
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 16 0 0 2 12.50% 93.75%
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 53 1 7 10 33.96% 100%
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 17 1 2 4 41.18% 88.24%
รวม 3126 99 565 177 26.90% 93.31%