สรุป การสมัคร โรงเรียนสังขะ

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 4 0 13
คณิตศาสตร์ 0 2 0 12
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 1 25
สังคมศึกษา 0 0 1 11
ศิลปะ 0 0 1 6
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 5
ภาษาต่างประเทศ 0 3 1 15
การงานอาชีพ 0 0 1 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 2
รวม 1 12 6 93