สรุป การสมัคร โรงเรียนตาเบาวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 3
สังคมศึกษา 0 1 0 3
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 0 2 0 13