สรุป การสมัคร โรงเรียนพนาสนวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 3
คณิตศาสตร์ 1 0 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 9
สังคมศึกษา 2 1 0 4
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 3
การงานอาชีพ 0 0 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 3 1 0 33