สรุป การสมัคร โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 7
สังคมศึกษา 0 0 0 0
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 0 0 0 11