สรุป Assistant Teachers (นำเสนอครูผู้ช่วย)

สาระการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รวม
ภาษาไทย 7 2 7 16
คณิตศาสตร์ 4 2 8 14
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 2 22 45
สังคมศึกษา 14 2 10 26
ศิลปะ 10 2 8 20
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0 5 10
ภาษาต่างประเทศ 7 1 19 27
การงานอาชีพ 11 1 4 16
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 1 3
รวม 81 12 84 177