สรุป การสมัคร โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 0
คณิตศาสตร์ 0 0 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 1 3
สังคมศึกษา 0 1 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 2
รวม 0 1 1 13