สรุป การสมัคร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 1 11
คณิตศาสตร์ 0 2 2 14
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 2 24
สังคมศึกษา 0 3 1 13
ศิลปะ 0 1 0 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 6
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 15
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 2
รวม 2 17 6 93