สรุป การสมัคร โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 8
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 1 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 1
รวม 0 4 0 24