สรุป การสมัคร โรงเรียนตานีวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 4
คณิตศาสตร์ 0 0 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 2 8
สังคมศึกษา 0 0 1 3
ศิลปะ 0 0 1 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 7
การงานอาชีพ 0 0 1 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 0 0 6 35