สรุป การสมัคร โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 1
คณิตศาสตร์ 0 1 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 3
สังคมศึกษา 0 2 0 2
ศิลปะ 0 1 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 2
การงานอาชีพ 0 1 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 2
รวม 0 12 0 15