สรุป การสมัคร โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 1 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 3
สังคมศึกษา 1 1 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 2 1 0 12