สรุป การสมัคร โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 2 0 8
คณิตศาสตร์ 0 2 0 13
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 3 19
สังคมศึกษา 0 1 2 11
ศิลปะ 0 0 1 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 5
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 10
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 2
รวม 1 12 6 75