สรุป การสมัคร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 2 1 0 11
คณิตศาสตร์ 0 0 1 15
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 1 24
สังคมศึกษา 0 0 0 9
ศิลปะ 0 0 0 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 6
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 13
การงานอาชีพ 0 0 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 2 5 3 87