สรุป การสมัคร โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 7
คณิตศาสตร์ 0 2 0 9
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 8
สังคมศึกษา 0 0 0 4
ศิลปะ 0 0 1 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 4
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 6
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 1
รวม 0 3 1 43