สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

สาระการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รวม
ภาษาไทย 22 11 22 55
คณิตศาสตร์ 43 15 39 97
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 13 77 190
สังคมศึกษา 26 9 23 58
ศิลปะ 10 4 8 22
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 1 6 16
ภาษาต่างประเทศ 35 8 39 82
การงานอาชีพ 10 3 13 26
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 0 12 19
รวม 262 64 239 565