สรุป การสมัคร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 5 1 13
คณิตศาสตร์ 0 3 0 15
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 2 29
สังคมศึกษา 1 4 2 14
ศิลปะ 1 1 1 9
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 9
ภาษาต่างประเทศ 2 3 2 19
การงานอาชีพ 0 0 2 8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 0 4
รวม 7 25 10 120