สรุป การสมัคร โรงเรียนโคกยางวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 2 7
สังคมศึกษา 0 3 0 3
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 3
การงานอาชีพ 1 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 1 3 2 22