สรุป การสมัคร โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 1 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 1 5
สังคมศึกษา 0 1 0 2
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 1
รวม 3 5 1 16