PRE-OBEC ผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง สถานศึกษา ด้าน ขนาดสถานศึกษา
นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิชาการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์ วังคะพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิชาการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นางเถลิง มั่นวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายไกร โยธกุลสิริ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นางภัณฑิรา สายกลิ่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นางอภิรดี มีสติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นางสุพิชฌาย์ เทศทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังข่าพัฒนา บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นางสาวศิรินยา สิงหคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายเสถียร พะโยธร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายเสถียร พะโยธร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรัชรา บรรลัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนรัตนบุรี บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายอิทธิพัทธ์ พุฒตาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกระเทียมวิทยา บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
นางสาวยุพิณ ศาลางาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพนาสนวิทยา วิชาการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายบุญเกิด กองสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทรแก้ววิทยา บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายรณรงค์ คงทวี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
นายเกริกวิทย์ จันทเขต รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกระเทียมวิทยา บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดกลาง
นายครองสุข หารไชย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
ดร.ศราวุฒิ สนใจ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิชาการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนธาตุศรีนคร บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนธาตุศรีนคร วิชาการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
ว่าที่ร้อยเอกพิสิษฐ์ แวงสันเทียะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นางณีรนุช ช่วยชู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายวิรัติ พนารัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิชาการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจารย์วิทยาคาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายวสิษฐ์พล ศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจารย์วิทยาคาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายสัจภาส สำราญสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายสังเวียน ประคองชื่อ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจารย์วิทยาคาร วิชาการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก
นายธราดล บุญยาพงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ขนาดใหญ่
นายคมกฤษ ยินดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา บริหารจัดการยอดเยี่ยม ขนาดเล็ก