สรุป การสมัคร โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 2 1 0 7
คณิตศาสตร์ 2 0 1 12
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 1 19
สังคมศึกษา 2 0 2 10
ศิลปะ 0 0 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 2 5
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2 13
การงานอาชีพ 4 0 0 10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 1
รวม 14 1 8 80