สรุป การสมัคร โรงเรียนกระเทียมวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 4
คณิตศาสตร์ 1 2 0 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 0 8
สังคมศึกษา 0 1 2 5
ศิลปะ 0 0 2 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1 3
ภาษาต่างประเทศ 0 4 0 7
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 1
รวม 1 13 6 37