สรุป การสมัคร โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 2 2
คณิตศาสตร์ 0 0 1 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 1 2
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 3
การงานอาชีพ 0 1 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 0 2 4 14