สรุป การสมัคร โรงเรียนโนนเทพ

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 0 5
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 2 1 0 17