สรุป การสมัคร โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 1 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 3
สังคมศึกษา 0 0 0 1
ศิลปะ 0 0 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 1
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 2
รวม 0 2 2 13