สรุป การสมัคร โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 4
สังคมศึกษา 0 0 0 0
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0
การงานอาชีพ 1 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 3 0 0 9