สรุป การสมัคร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 6
คณิตศาสตร์ 0 1 0 8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 1 18
สังคมศึกษา 0 0 1 7
ศิลปะ 0 0 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 0 6
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 9
การงานอาชีพ 0 1 2 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 1 1
รวม 0 7 6 60