สรุป การสมัคร โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 1 4
คณิตศาสตร์ 0 5 0 7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 1 8
สังคมศึกษา 0 5 0 6
ศิลปะ 0 0 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 1 2
การงานอาชีพ 0 0 1 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 0 19 6 36