สรุป การสมัคร โรงเรียนวังข่าพัฒนา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 2
คณิตศาสตร์ 0 1 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 0 4
สังคมศึกษา 0 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 1
การงานอาชีพ 0 1 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 7 0 13