สรุป การสมัคร โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 1 1 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 1 6
สังคมศึกษา 0 0 1 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 1
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 2 4 15