สรุป การสมัคร โรงเรียนสิรินธร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 14
คณิตศาสตร์ 0 1 0 24
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 1 41
สังคมศึกษา 0 0 1 18
ศิลปะ 0 0 0 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 9
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 26
การงานอาชีพ 0 0 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 5
รวม 1 8 2 145