สรุป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สาระการเรียนรู้ จำนวน
ภาษาไทย 307
คณิตศาสตร์ 419
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 783
สังคมศึกษา 351
ศิลปะ 173
สุขศึกษาและพลศึกษา 188
ภาษาต่างประเทศ 428
การงานอาชีพ 199
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 69
รวม 2917