สรุป การสมัคร โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 5
สังคมศึกษา 0 0 1 4
ศิลปะ 0 0 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 3
การงานอาชีพ 1 2 0 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 2 3 23