สรุป การสมัคร โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 2
คณิตศาสตร์ 0 0 2 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 2 10
สังคมศึกษา 0 1 0 4
ศิลปะ 0 0 1 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 5
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 0 1 8 32