สรุป การสมัคร โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 1 1 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 6
สังคมศึกษา 0 0 0 4
ศิลปะ 0 1 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 5
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 0 4
รวม 2 4 0 29