สรุป การสมัคร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 7 1 16
คณิตศาสตร์ 0 2 1 26
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 2 33
สังคมศึกษา 0 4 0 21
ศิลปะ 5 0 0 9
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1 14
ภาษาต่างประเทศ 2 2 1 27
การงานอาชีพ 0 0 1 10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 0 10
รวม 9 25 7 166