สรุป การสมัคร โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 1 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 3
สังคมศึกษา 0 1 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 3
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 0 5 0 16