สรุป การสมัคร โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 0
คณิตศาสตร์ 0 1 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 4
สังคมศึกษา 0 1 0 2
ศิลปะ 0 1 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0
การงานอาชีพ 0 1 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 0 4 0 11