สรุป การสมัคร โรงเรียนสวายวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 6
คณิตศาสตร์ 0 2 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 0 7
สังคมศึกษา 0 1 1 5
ศิลปะ 0 0 1 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 1 4
การงานอาชีพ 0 1 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 1
รวม 0 10 4 35