สรุป การสมัคร โรงเรียนสนมวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 7
คณิตศาสตร์ 0 0 1 8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 1 12
สังคมศึกษา 0 0 0 7
ศิลปะ 0 1 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 1 0 0 7
การงานอาชีพ 0 0 1 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 0 1
รวม 3 4 3 51