สรุป การสมัคร โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 6
คณิตศาสตร์ 0 2 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 3 15
สังคมศึกษา 0 1 1 5
ศิลปะ 0 0 1 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 2
ภาษาต่างประเทศ 0 1 2 7
การงานอาชีพ 1 1 2 8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 2
รวม 1 7 10 53