สรุป OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

สาระการเรียนรู้ วิชาการยอดเยี่ยม บริหารจัดการยอดเยี่ยม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม รวม
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
ภาษาไทย 1 1 4 2 5 2 15
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0 1 2 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 2 5 3 5 19
สังคมศึกษา 1 2 1 1 1 2 8
ศิลปะ 1 1 5 1 1 3 12
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 1 1 1 1 6
ภาษาต่างประเทศ 2 3 0 2 0 2 9
การงานอาชีพ 0 1 3 1 1 3 9
บูรณาการ 0 0 1 1 0 0 2
กิจกรรมแนะแนว 1 0 2 0 1 1 5
กิจกรรมนักเรียน 1 1 2 1 1 0 6
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 1 1 2 0 0 5
รวม 10 14 22 17 15 21 99