สรุป การสมัคร โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 0 7
สังคมศึกษา 0 0 0 4
ศิลปะ 1 0 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 5
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 2 3 1 26