สรุป การสมัคร โรงเรียนพญารามวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 4
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 2
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 0 0 0 18