สรุป การสมัคร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 8 1 15
คณิตศาสตร์ 0 15 0 29
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 25 0 48
สังคมศึกษา 1 3 2 16
ศิลปะ 0 1 1 6
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 3 1 8
ภาษาต่างประเทศ 3 10 2 27
การงานอาชีพ 0 0 1 10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 2 1 4
รวม 7 67 9 163