สรุป การสมัคร โรงเรียนแนงมุดวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 4
คณิตศาสตร์ 0 1 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 8
สังคมศึกษา 0 2 0 5
ศิลปะ 0 0 1 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 3
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 5
การงานอาชีพ 0 0 1 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 0 6 3 37