สรุป การสมัคร โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 0 7
คณิตศาสตร์ 0 0 2 9
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 2 11
สังคมศึกษา 0 1 1 9
ศิลปะ 0 1 0 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 0 5
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 9
การงานอาชีพ 0 1 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 2 3 6 56