สรุป การสมัคร โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 1
คณิตศาสตร์ 0 1 0 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 2 7
สังคมศึกษา 0 1 0 1
ศิลปะ 0 1 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 3
การงานอาชีพ 0 1 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 0 9 2 15