สรุป การสมัคร โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 0 2
คณิตศาสตร์ 0 3 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 0 6
สังคมศึกษา 1 2 0 3
ศิลปะ 0 1 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 2
การงานอาชีพ 0 2 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 3 16 0 21