สรุป การสมัคร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 0
คณิตศาสตร์ 0 1 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 0 7
สังคมศึกษา 0 0 1 3
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 2 0 3
การงานอาชีพ 0 1 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 0 8 1 19